• LOGIN
  • No products in the cart.

Chinese wordlist——farm|在农场

liáng cāng

粮仓    granary

guǒ shù

果树  fruit tree

guǒ yuán

果园   orchard

gē cǎo jī

割草机  harvester

niú

牛    ox

yáng

羊   goat

tuō lā jī

拖拉机   tractor

驴   donkey

nóng mín

农民  farmer

nóng tián

农田   farmland

zhū

猪  pig

yā zǐ

鸭子   duck

é

鹅  goose

chóng zǐ

虫子     worm

xiǎo jī

小鸡   chick

mǔ jī

母鸡  hen

gōng jī

公鸡   rooster

马   horse

tù zǐ

兔子   rabbit

 

语法点:Grammar opint

zhèng zài

正在    in the process on

mǎ zhèng zài chī cǎo ,

马正在吃草,The horse is eating hay.

niú zhèng zài gēng dì ,

牛正在耕地, the ox is plowing and the duck is swimming.

yā zǐ zhèng zài yóu yǒng 。

鸭子正在游泳。and the duck is swimming.


Extend articles:

Chinese wordlist-supermarket|在超市

Chinese word: 吹牛 (chuī niú)

Some Chinese Words for the Labor Day 和劳动节有关的中文词汇

Learn native Chinese with Chinlingo, Easy and Fun with us

Beginner Chinese(20 classes)

Pinyin for Zero Beginners (9 Videos)

Elementary Chinese (30 classes)

Click trial class, learn now.

1-on-1 trial-class

Contact us: Facebook: chinlingo

Wechat:lovechinlingo; lovechinlingo2

Email: public@chinlingo.com

Share this
Copyright ©right 2024 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2 闽公网安备 35020302035673号