• LOGIN
  • No products in the cart.

Chinese vocabulary for Body(身体)

眉毛    méi mao    eyebrow

眼睛    yǎn jīng   eye

鼻子   bí zi    nose

舌头   shé tou   tougue

嘴唇   zuǐ chún   lip

头发   tóu fa   hair

耳朵   ěr duo  ear

脸     liǎn   face

嘴    zuǐ   mouth

下巴  xià ba  chin

脖子  bó zi   neck

肩膀  jiān bǎng  shoulder

背      bèi   back

腰      yāo   waist

手    shǒu   hand

屁股   pì gǔ  buttocks

腿     tuǐ   leg

胸    xiōng   chest

胳膊   gē bo   arm

手指   shǒu zhǐ   finger

肚脐   dù qí   bellybutton

肚子   dù zi   tummy

膝盖   xī gài   knee

脚趾   jiǎo zhǐ   toe

脚      jiǎo     foot

Sentence:

都  dōu  all,both

这只狗的鼻子和耳朵都很大。

zhè zhī gǒu de bízi hé ěrduō dōu hěn dà .

This dog’s nose and ear are both big.

这个女孩的头发、眼睛和嘴巴都很可爱。

zhègè nǚ hái de tóufà 、yǎnjīng hé zuǐba dōu hěn kě ài.

Share this
2019-07-19

0 responses on "Chinese vocabulary for Body(身体)"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2024 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2 闽公网安备 35020302035673号