• LOGIN
  • No products in the cart.

Pinyin Rules (3)

Rules of Pinyin(3)use of ‘y’ and ‘w’ 

Syllables without initials

Begin  with “i,ü”        i        y,  or add ‘y’ before ‘i’

Begin  with “u”         u       w,  or add ‘w’ before ‘u’

 

yóu yǒnɡ        yǒuyì          yīnyuè                 yuányīn

qīngwā         yǐngxīnɡ       yīnɡxiónɡ           wēixiǎn

ɡuó wài         yīntiān          yǔyán               wǎnɡwǎnɡ

wǎnyàn        yéye             yínɡyǎnɡ            wǒmen

 


Learn native Chinese with Chinlingo, Easy and Fun with us

Try a trial 1-on-1 lesson

Contact us: Facebook: chinlingo

Wechahttps://www.chinlingo.com/how-it-works/t:  lovechinlingo; lovechinlingo2

Email:        public@chinlingo.com

 

2019-03-27

0 responses on "Pinyin Rules (3)"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2