• LOGIN
  • No products in the cart.

Famous sayings quoted by Xi Dada

huà gàn gē wéi yù bó

– 化干戈为玉帛

Turn swords into ploughshares 

qiú mù zhī zhǎng zhě, bì gù qí gēn běn 

– 求木之长者,必固其根本。

1. A tree can grow tall only when its roots are strong.

2. For a tree to grow tall, it needs to have deep roots.

shì dé zhě chāng, shì lì zhě wáng

– 恃德者昌,恃力者亡。 

He who cherishes virtue prospers and he who favors might perishes.

yǒu yě zhě, yǒu qí dé yě

– 友也者,友其德也。

One should befriend those with virtues.

zhòng rén shí chái huǒ yàn gāo

– 众人拾柴火焰高。

The bonfire burns higher when everyone adds firewood to it.

mín wéi bāng běn, běn gù bāng níng

– 民惟邦本,本固邦宁。

The people are the foundation of a country and only when the people lead a good life can the country thrive. 

rén ér wú xìn, bù zhī qí kě yě

– 人而无信,不知其可也

A man without trust can hardly accomplish anything.

wèi zhī jiàn ér qīn yān, kě yǐ wǎng yǐ; jiǔ ér bú wàng yān, kě yǐ lái yǐ

– 未之见而亲焉,可以往矣;久而不忘焉,可以来矣。

Visit those who you feel close to even without meeting them before, and invite those you cannot forget long after your paths crossed.

huàn nàn jiàn zhēn qíng

– 患难见真情

Hardship reveals true friendship.

The article is translated and editted by Chinlingo. Please indicate the source for any use, reproduction or transfer. 

本文由Chinlingo编译后发布,如需转载,请标明来源。

2016-10-25

0 responses on "Famous sayings quoted by Xi Dada"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2