• LOGIN
  • No products in the cart.

Similar sayings in Chinese and English

chinese sayings, english sayings, learn chinese

Mandarin Chinese may be hard to learn, but some Chinese sayings mean exactly the same in English.

汉语也许很难学,但有些俗语与英文表达不谋而合。

lù yáo zhī mǎ lì, rì jiǔ jiàn rén xīn 

路遥知马力,日久见人心。

Time tries all.

rén fēi shèng xián, shú néng wú guò 

人非圣贤,孰能无过。

To error is human.

huò bù dān xíng 

祸不单行。

Trouble never comes singly.

yù bàng xiāng zhēng, yú wēng dé lì 

鹬蚌相争,渔翁得利。

Two dogs strive for a bone, and a third runs away with it.

gé qiáng yǒu ěr 

隔墙有耳。

Walls have ears.

jiā chǒu bù kě wài yáng 

家丑不可外扬。

Wash your dirty linen at home/Don't wash your dirty linen in public.

xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ 

新官上任三把火。

New brooms sweep clean.

shuǐ dī shí chuān 

水滴石穿。

Water dropping day by day wears the hardest rock away.

sān gè chòu pí jiàng, sài guò zhū gě liàng

三个臭皮匠,赛过诸葛亮。

Two heads are better than one.

wù yǐ lèi jù, rén yǐ qún fēn  

物以类聚,人以群分。

Birds of a feather flock together.

fù bú guò sān dài 

富不过三代。

From clogs to clogs is only three generations.

2016-06-21

0 responses on "Similar sayings in Chinese and English"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2