• LOGIN
  • No products in the cart.

One English poem, 6 Chinese versions

chinese poem, english to chinese translation, chinese language

An English poem went viral on the Internet because of its different Chinese versions. Sit back and enjoy the different styles, and maybe you'll be impressed by the magic of the Chinese language.

English Poem:

You say that you love rain,

but you open your umbrella when it rains…

You say that you love the sun, 

but you find a shadow spot when the sun shines… 

You say that you love the wind, 

But you close your windows when wind blows… 

This is why I am afraid; 

You say that you love me too…

Literal translation:

你说你喜欢雨,但是下雨的时候,你却撑开了伞;

nǐ shuō nǐ xǐ huān yǔ, dàn shì xià yǔ de shí hòu, nǐ què chēng kāi le sǎn;

你说你喜欢阳光,但当阳光播撒的时候,你却躲在阴凉之地;

nǐ shuō nǐ xǐ huān yáng guāng, dàn dāng yáng guāng bō sā de shí hòu, nǐ què duǒ zài yīn liáng zhī dì;

你说你喜欢风,但清风扑面的时候,你却关上了窗户。

nǐ shuō nǐ xǐ huān fēng, dàn qīng fēng pū miàn de shí hòu, nǐ què guān shàng le chuāng hù.

我害怕你对我也是如此之爱。

wǒ hài pà nǐ duì wǒ yě shì rú cǐ zhī ài.

Romanticized translation:

你说烟雨微芒,兰亭远望;

nǐ shuō yān yǔ wēi máng, lán tíng yuǎn wàng;

后来轻揽婆娑,深遮霓裳。

hòu lái qīng lǎn pó suō, shēn zhē ní shang.

你说春光烂漫,绿袖红香;

nǐ shuō chūn guāng làn màn, lǜ xiù hóng xiāng;

后来内掩西楼,静立卿旁。

hòu lái nèi yǎn xī lóu, jìng lì qīng páng.

你说软风轻拂,醉卧思量;

nǐ shuō ruǎn fēng qīng fú, zuì wò sī liàng;

后来紧掩门窗,漫帐成殇。

hòu lái jǐn yǎn mén chuāng, màn zhàng chéng shāng.

你说情丝柔肠,如何相忘;

nǐ shuō qíng sī róu cháng, rú hé xiàng wàng;

我却眼波微转,兀自成霜。

wǒ què yǎn bō wēi zhuǎn, wū zì chéng shuāng.

Ancient style translations:

子言慕雨,启伞避之。

zǐ yán mù yǔ, qǐ sǎn bì zhī.

子言好阳,寻荫拒之。

zǐ yán hǎo yáng, xún yīn jù zhī.

子言喜风,阖户离之。

zǐ yán xǐ fēng, hé hù lí zhī.

子言偕老,吾所畏之。

zǐ yán xié lǎo, wú suǒ wèi zhī.

or

君乐雨兮启伞枝,

jūn lè yǔ xī qǐ sǎn zhī,

君乐昼兮林蔽日,

jūn lè zhòu xī lín bì rì,

君乐风兮栏帐起,

jūn lè fēng xī lán zhàng qǐ,

君乐吾兮吾心噬。

jūn lè wú xī wú xīn shì.

Poetic translations:

恋雨偏打伞,爱阳却遮凉。

liàn yǔ piān dǎ sǎn, ài yáng què zhē liáng.

风来掩窗扉,叶公惊龙王。

fēng lái yǎn chuāng fēi, yè gōng jīng lóng wáng.

片言只语短,相思缱倦长。

piàn yán zhī yǔ duǎn, xiàng sī qiǎn juàn cháng.

郎君说爱我,不敢细思量。

láng jūn shuō ài wǒ, bú gǎn xì sī liàng.

or

恋雨却怕绣衣湿,喜日偏向树下倚。

liàn yǔ què pà xiù yī shī, xǐ rì piān xiàng shù xià yǐ.

欲风总把绮窗关, 叫奴如何心付伊。

yù fēng zǒng bǎ qǐ chuāng guān,jiào nú rú hé xīn fù yī.

2016-06-21

0 responses on "One English poem, 6 Chinese versions"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2