• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 69

ZHONG GU

In the valleys grows the mother-wort,

But scorched is it in the drier places.

There is a woman forced to leave her husband;

Sadly she sighs!

Sadly she sighs!

She suffers from his hard lot.

In the valleys grows the mother-wort,

But scorched is it where it had become long.

There is a woman forced to leave her husband;

Long-drawn are her groanings!

Long-drawn are her groanings!

She suffers from his misfortune.

In the valleys grows the mother-wort,

But scorched is it even in the moist places.

There is a woman forced to leave her husband;

Ever flow her tears!

Ever flow her tears!

But of what avail is her lament?


zhōng gǔ yǒu tuī 

中谷有蓷  

zhōng gǔ yǒu tuī 、hàn qí gān yǐ 。

中谷有蓷(1),暵其干矣(2)。

yǒu nǚ pí  lí 、kǎi qí tàn yǐ 。

有女仳离(3),慨其叹矣。

kǎi qí tàn yǐ 、yù rén zhī jiān nán yǐ 。

慨其叹矣,遇人之艰难矣。

zhōng gǔ yǒu tuī 、hàn qí xiū yǐ 。

中谷有蓷,暵其矣(4)。

yǒu nǚ pí lí 、tiáo qí xiào yǐ 。

有女仳离,条其啸矣(5)。

tiáo qí xiào yǐ 、yù rén zhī bú shū yǐ 。

条其啸矣,遇人之不淑矣。

zhōng gǔ yǒu tuī 、hàn qí qì yǐ 。

中谷有蓷,暵其湿矣(6)。

yǒu nǚ pí lí 、chuò qí qì yǐ 。

有女仳离,啜其泣矣。

chuò qí qì yǐ 、jiē hé jí yǐ 。

啜其泣矣,何嗟及矣。。

注释:

(1)中谷:同谷中,山谷之中。 蓷(tuī推):益母草。

(2)暵(hàn汉):干枯。乾(gān干):干枯

(3)仳(pǐ匹)离:妇女被夫家抛弃逐出,后世亦作离婚讲。

(4)脩(音修):干燥。

(5)条:失意的样子。

(6)湿:将要晒干的样子。

译文:

山中一棵益母草,根儿叶儿都枯槁。有个女子被抛弃,一声叹息一声号。一声叹息一声号,嫁人艰难谁知道!

山谷一棵益母草,根儿叶儿都干燥。有个女子被抛弃,长长叹息声声叫。长长叹息声声叫,嫁个恶人真懊恼!

山谷一棵益母草,干黄根叶似火烤。有个女子被抛弃,一阵抽泣双泪掉。一阵抽泣双泪掉,追悔莫及向谁告!

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 69"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2