• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 66

JUN ZI YU YI

My husband is away on service,

And I know not when he will return.

Where is he now?

The fowls roost in their holes in the walls;

And in the evening of the day,

The goats and cows come down [from the hill] ;

But my husband is away on service.

How can I but keep thinking of him?

My husband is away on service,

Not for days [merely] or for months.

When will he come back to me?

The fowls roost on their perches;

And in the evening of the day,

The goats and cows come down down and home;

But my husband is away on service.

Oh if he be but kept from hunger and thirst!


jūn zǐ yú yì

君子于役  

jūn zǐ yú yì 、bù zhī qí qī 、hé zhì zāi 。

君子[1]于役[2]、不知其期、曷[3]至[4]哉。

jī qī yú shí 、rì zhī xī yǐ 、yáng niú xià lái 。

雞棲于塒[5]、日之夕矣、羊牛下來。

jūn zǐ yú yì 、rú zhī hé wù sī 。

君子于役、如之何勿思[6]。

jūn zǐ yú yì 、bú rì bú yuè 、hé qí yǒu huó 。

君子于役、不日不月、曷其有佸[7]。

jī qī yú jié 、rì zhī xī yǐ 、yáng niú xià kuò 。

雞棲于桀[8]、日之夕矣、羊牛下括[9]。

jūn zǐ yú yì 、gǒu wú jī kě 。

君子于役、茍[10]無飢渴。

注释:

[1]君子:本文指丈夫。

[2]役 (yì):苦役。

[3]曷 (hé):通"何",何时。

[4]至:归家。

[5]埘(shí):音时,鸡舍。

[6]如之何勿思:如何不思。

[7]佸(huó):音活,聚会、相会。

[8]桀(jié):通“撅”鸡栖的木架。

[9]括:通佸,聚集,此指牛羊放牧回来关在一起。

[10]苟:大概,也许。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 66"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    5 × one =

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.