• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 65

SHU LI

There was the millet with its drooping heads;

There was the sacrificial millet into blade.

Slowly I moved about,

In my heart all-agitated.

Those who knew me,

Said I was sad at heart.

Those who did not know me,

Said I was seeking for something.

O distant and azure Heaven!

By what man was this [brought about] ?

There was the millet with its drooping heads;

There was the sacrificial millet in the ear.

Slowly I moved about,

My heart intoxicated, as it were, [with grief] .

Those who knew me,

Said I was sad at heart.

Those who did not know me,

Said I was seeking for something.

O thou distant and azure Heaven!

By what man was this [brought about]?

There was the millet with its drooping heads;

There was the sacrificial millet in grain.

Slowly I moved about,

As if there were a stoppage at my heart.

Those who knew me,

Said I was sad at heart.

Those who did not know me,

Said I was seeking for something.

O thou distant and azure Heaven!

By what man was this [brought about] ?

shǔ lí  

黍离 


bǐ shǔ lí lí ,bǐ jì zhī miáo 。

彼黍[1]离离[2],彼稷[3]之苗。

xíng mài mǐ mǐ ,zhōng xīn yáo yáo 。

行迈[4]靡靡[5],中心[6]摇摇[7]。

zhī wǒ zhě ,wèi wǒ xīn yōu ;

知我者,谓[8]我心忧;

bù zhī wǒ zhě ,wèi wǒ hé qiú 。

不知我者,谓我何求。

yōu yōu cāng tiān !cǐ hé rén zāi ?

悠悠[9]苍天!此何人哉[10]?

bǐ shǔ lí lí ,bǐ jì zhī suì 。

彼黍离离,彼稷之穗。

xíng mài mǐ mǐ ,zhōng xīn rú zuì 。

行迈靡靡,中心如醉。

zhī wǒ zhě ,wèi wǒ xīn yōu ;

知我者,谓我心忧;

bù zhī wǒ zhě ,wèi wǒ hé qiú 。

不知我者,谓我何求。

yōu yōu cāng tiān !cǐ hé rén zāi ?

悠悠苍天!此何人哉?

bǐ shǔ lí lí ,bǐ jì zhī shí 。

彼黍离离,彼稷之实[11]。

xíng mài mǐ mǐ ,zhōng xīn rú yē 。

行迈靡靡,中心如噎[12]。

zhī wǒ zhě ,wèi wǒ xīn yōu ;

知我者,谓我心忧;

bù zhī wǒ zhě ,wèi wǒ hé qiú 。

不知我者,谓我何求。

yōu yōu cāng tiān !cǐ hé rén zāi ?

悠悠苍天!此何人哉?

注释:

[1]黍:古代专指一种子实叫黍子的一年生草本植物。子实去皮后叫黄米,有黏性,可以酿酒、做糕等。

[2]离离:繁茂貌。

[3]稷:谷子,一说高粱。黍的一个变种,散穗,子实不粘或粘性不及黍者为稷。

[4]行迈:道上走。

[5]靡靡:迟迟、缓慢的样子。

[6]中心:内心。

[7]摇摇:心神不宁。

[8]谓:说。

[9]悠悠:遥遥,形容天之无际。

[10]此何人哉:这(指故国沦亡的凄凉景象)是谁造成的呢?

[11]实:籽粒。

[12]噎:食物塞住咽喉,这里指哽咽。

译文:

那黍子已茎叶繁茂,那高粱生出苗儿来。

缓慢地走着,心中恍恍惚惚忧愁不安。

了解我的人,会说我忧郁难熬;

不了解我的人,会问我寻找什么。

叩问那茫茫的苍天,这都是谁造成的呢?

那黍子已茎叶繁茂,那高粱抽出穗儿来。

缓慢地走着,心中如酒醉般昏昏沉沉。

了解我的人,会说我忧郁难熬;

不了解我的人,会问我寻找什么。

叩问那茫茫的苍天,这都是谁造成的呢?

那黍子已茎叶繁茂,那高粱结出粒儿来。

缓慢地走着,心中难过忧伤哽咽难言。

了解我的人,会说我忧郁难熬;

不了解我的人,会问我寻找什么。

叩问那茫茫的苍天,这都是谁造成的呢?

创作背景:

诗作于西周灭亡后,一位周朝士大夫路过旧都,见昔日宫殿夷为平地,种上庄稼,不胜感慨,写下了这篇哀婉悲伤的诗。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 65"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2