• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 64

MU GUA

There was presented to me a papaya,

And I returned for it a beautiful Ju-gem;

Not as a return for it,

But that our friendship might be lasting.

There was presented to me a peach,

And I returned for it a beautiful Yao-gem;

Not as a return for it,

But that our friendship might be lasting.

There was presented to me a plum,

And I returned for it a beautiful Jiu-gem;

Not as a return for it,

But that our friendship might be lasting.

mù guā

木瓜 


tóu wǒ yǐ mù guā ,bào zhī yǐ qióng jū 。

投我以木瓜[1],报之以琼琚[2]。

fěi bào yě ,yǒng yǐ wéi hǎo yě !

匪报也,永以为好也!

tóu wǒ yǐ mù táo ,bào zhī yǐ qióng yáo 。

投我以木桃木桃,报之以琼瑶。

fěi bào yě ,yǒng yǐ wéi hǎo yě !

匪[3]报也,永以为好也!

tóu wǒ yǐ mù lǐ ,bào zhī yǐ qióng jiǔ 。

投我以木李木李,报之以琼玖。

fěi bào yě ,yǒng yǐ wéi hǎo yě !

匪报也,永以为好也!

注释:

[1]木瓜:一种落叶灌木(或小乔木),蔷薇科,果实长椭圆形,色黄而香,蒸煮或蜜渍后供食用。按:今粤桂闽台等地出产的木瓜,全称为番木瓜,供生食,与此处的木瓜非一物。

[2]琼琚(jū居):美玉,下“琼玖”、“琼瑶”同。

[3]匪:非。

[4]木桃:果名,即楂子,比木瓜小。

[5]木李:果名,即榠楂,又名木梨。

译文:

你将木瓜投赠我,我拿琼琚作回报。

不是为了答谢你,珍重情意永相好。

你将木桃投赠我,我拿琼瑶作回报。

不是为了答谢你,珍重情意永相好。

你将木李投赠我,我拿琼玖作回报。

不是为了答谢你,珍重情意永相好。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 64"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    13 − 11 =

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.