• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 63

YOU HU

There is a fox, solitary and suspicious,

At that dam over the Qi.

My heart is sad;

That man has no lower garment.

There is a fox, solitary and suspicious,

At that deep ford of the Qi.

My heart is sad;

That man has no girdle.

There is a fox, solitary and suspicious,

By the side there of the Qi.

My heart is sad;

That man has no clothes.

yǒu hú

有狐  

yǒu hú suí suí , zài bǐ qí liáng 。

有狐[1]绥绥[2],在彼淇[3]梁[4]。

xīn zhī yōu yǐ , zhī zǐ wú cháng 。

心之忧矣,之子无裳。

yǒu hú suí suí , zài bǐ qí lì 。

有狐绥绥,在彼淇厉[5]。

xīn zhī yōu yǐ , zhī zǐ wú dài 。

心之忧矣,之子无带。

yǒu hú suí suí , zài bǐ qí cè 。

有狐绥绥,在彼淇侧。

xīn zhī yōu yǐ , zhī zǐ wú fú 。

心之忧矣,之子无服。

注释:

[1]狐:在这里比喻男子。[2]绥绥:独自慢走求偶的样子。[3]淇:河名, [4]梁:桥梁。 [5]厉:水边浅滩。

译文:

狐狸独自慢慢走, 

走在淇水桥上头。 

我的心中多伤悲, 

他连裤子都没有。

狐狸独自慢慢走, 

走在淇水浅滩头。 

我的心中多伤悲, 

他连衣带也没有。

狐狸独自慢慢走, 

走在淇水岸上头。

我的心中多伤悲,

他连衣服都没有。

创作背景:                   

有位青年寡妇,在路途中遇到一位鰥[1]夫,对其产生爱意,很想嫁给他,但没有直接表白求爱之意,只在内心中有强烈的活动。故诗人托此妇之言,以有狐在踽踽独行,思得匹偶,表白此妇对其所爱慕之人的爱心。

[1]鰥夫(guān fū): 无妻或丧妻的男人

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 63"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2