• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 62

BO XI

My noble husband is now martial-like!

The hero of the country!

My husband, grasping his halberd,

Is in the leading chariot of the king's [host] .

Since my husband went to the east,

My head has been like the flying [pappus of the] artemisia.

It is not that I could not anoint and wash it;

But for whom should I adorn myself?

O for rain! O for rain!

But brightly the sun comes forth.

Longingly I think of my husband,

Till my heart is weary, and my head aches.

How shall I get the plant of forgetfulness?

I would plant it on the north of my house.

Longingly I think of my husband,

And my heart is made to ache.

bó xī

伯兮  

bó xī qiè xī 、bāng zhī jié xī 。

伯兮朅[1]兮、邦之桀兮。

bó yě zhí shū 、wéi wáng qián qū 。

伯也執殳[2]、為王前驅。

zì bó zhī dōng 、shǒu rú fēi péng 。

自伯之東、首如飛蓬。

qǐ wú gāo mù 、shuí shì wéi róng 。

豈無膏沐、誰適為容。

qí yǔ qí yǔ 、gǎo gǎo chū rì 。

其雨其雨、杲杲出日。

yuàn yán sī bó 、gān xīn shǒu jí 。

願言思伯、甘心首疾。

yān dé xuān cǎo 、yán shù zhī bèi 。

焉得諼草、言樹之背。

yuàn yán sī bó 、shǐ wǒ xīn mèi 。

願言思伯、使我心痗[3]。

注释:

[1]:音切,英武高大 [2]殳:音书,竹制兵器杲:音稿,明亮的样子谖草:萱草,忘忧草

[3]:音妹,忧思成病

伯:女子对丈夫的称呼

朅:勇武

桀:通“杰”,杰出的人

殳:古代杖类兵器

膏沐:发油与洗发水

适:悦

容:打扮

杲杲:日出明亮貌

愿言:思念的样子

甘心首疾:形容思念的深切

焉:何

言:动词词头,一说是 代词“我”

树:种

背:北堂,即后堂

痗:病

译文:

伯啊,伯啊,你真是我们国家最魁梧英勇的壮士了,

你手持着兵器殳,作为王的勇士,冲锋陷阵,是军中的先锋官。

自从你随着东征的队伍出发,离开家,我就日夜思念,头发乱了也没心思理,

更没有心思擦脂抹粉——我打扮好了给谁看啊?

下雨吧,下雨吧,可偏偏又出了太阳,总是事与愿违。

我情愿想你想得头疼,只希望我的思念能换回你的归来。

树荫之下生长的忘忧草,能够消除掉记忆的痛苦,(我佩戴了忘忧草,却仍不能忘记你)

我甘愿相思成病,只希望你能够快些回来。(只要你能回来,我情愿头疼心碎。)

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 62"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2