• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 61

HE GUANG

Who says that the He is wide?

With [a bundle of] reeds I can cross it.

Who says that Song is distant?

On tiptoe I can see it.

Who says that the He is wide?

It will not admit a little boat.

Who says that Song is distant?

It would not take a whole morning to reach it.

hé guǎng   

河廣  

shuí wèi hé guǎng 、yī wěi háng zhī 。

誰謂河⑴廣、一葦⑶杭之。

shuí wèi sòng yuǎn 、qǐ yǔ wàng zhī 

誰謂宋遠、跂⑶予望之。

shuí wèi hé guǎng 、zēng  bù róng dāo 。

誰謂河廣、曾⑷不容刀。

shuí wèi sòng yuǎn 、zēng bù zhōng zhāo 。

誰謂宋遠、曾不崇朝⑸。

注释:

⑴河:黄河。⑶苇:用芦苇编的筏子。杭:通“航”。⑶跂(qǐ):古通“企”,踮起脚尖。予:而。⑷曾:乃,竟;刀:小船。曾不容刀,意为黄河窄,竟容不下一条小船。⑸崇朝:终朝,自旦至食时。形容时间之短。

译文:

谁说黄河宽又广?

一只苇筏可渡航。

谁说宋国路遥远? 

蹄起脚尖可眺望。

谁说黄河宽又广?

一条小船容不下。

谁说宋国路遥远?

一个上午可走到。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 61"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2