• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 48

SANG ZHONG

I am going to gather the dodder,

In the fields of Mei.

But of whom are my thoughts?

Of that beauty, the eldest of the Jiang.

She made an appontment with me in Sangzhong;

She will meet me in Shanggong;

She will accompany me to Qishang.

I am going to gather the wheat,

In the north of Mei.

But of whom are my thoughts?

Of that beauty, the eldest of the Yi.

She made an appontment with me in Sangzhong;

She will meet me in Shanggong;

She will accompany me to Qishang.

I am going to gather the mustard plant,

In the east of Mei.

But of whom are my thoughts?

Of that beauty, the eldest of the Yong.

She made an appontment with me in Sangzhong;

She will meet me in Shanggong;

She will accompany me to Qishang.

sāng zhōng

桑中  

yuán cǎi táng yǐ 、mèi zhī xiāng yǐ 。

爰采唐矣、沬之鄉矣。

yún shuí zhī sī 、měi mèng jiāng yǐ 。

云誰之思、美孟姜矣。

qī wǒ hū sāng zhōng 、yào wǒ hū shàng gōng 、sòng wǒ hū qí zhī shàng yǐ 。

期我乎桑中、要我乎上宮、送我乎淇之上矣。

yuán cǎi mài yǐ 、mèi zhī běi yǐ 。

爰采麥矣、沬之北矣。

yún shuí zhī sī 、měi mèng yì yǐ 。

云誰之思、美孟弋矣。

qī wǒ hū sāng zhōng 、yào wǒ hū shàng gōng 、sòng wǒ hū qí zhī shàng yǐ  。

期我乎桑中、要我乎上宮、送我乎淇之上矣 。

yuán cǎi fēng yǐ 、mèi zhī dōng yǐ 。

爰采葑矣、沬之東矣。

yún shuí zhī sī 、měi mèng yōng yǐ 。

云誰之思、美孟庸矣。

qī wǒ hū sāng zhōng 、yào wǒ hū shàng gōng 、sòng wǒ hū qí zhī shàng yǐ 。

期我乎桑中、要我乎上宮、送我乎淇之上矣。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 48"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2