• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 45

BO ZHOU

It floats about, that boat of cypress wood,

There in the middle of the He.

With his two tufts of hair falling over his forehead,

He was my mate;

And I swear that till death I will have no other.

O mother, O Heaven,

Why will you not understand me?

It floats about, that boat of cypress wood,

There by the side of the He.

With his two tufts of hair falling over his forehead,

He was my only one;

And I swear that till death I will not do the evil thing.

O mother, O Heaven,

Why will you not understand me?


bǎi zhōu   

柏舟  

fàn bǐ bǎi zhōu 、zài bǐ zhōng hé 。

汎彼柏舟、在彼中河。

dàn bǐ liǎng máo 、shí wéi wǒ yí 。

髧彼兩髦、實維我儀。

zhī sǐ shǐ mí tā 。

之死矢靡它。

mǔ yě tiān zhī 、bú liàng rén zhī 。

母也天只、不諒人只。

fàn bǐ bǎi zhōu 、zài bǐ hé cè 。

汎彼柏舟、在彼河側。

dàn bǐ liǎng máo 、shí wéi wǒ tè 。

髧彼兩髦、實維我特。

zhī sǐ shǐ mí tè 。

之死矢靡慝。

mǔ yě tiān zhī 、bú liàng rén zhī 。

母也天只、不諒人只。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 45"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2