• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 39

QUAN SHUI

How the water bubbles up from that spring,

And flows away to the Qi!

My heart is in Wei;

There is not a day I do not think of it.

Admirable are those, my cousins;

I will take counsel with them.

When I came forth, I lodged in Ji,

And we drank the cup of convoy at Ni.

When a young lady goes [to be married],

She leaves her parents and brothers;

[But] I would ask for my aunts,

And then for my elder sister.

I will go forth and lodge in Gan,

And we drink the cup of convoy at Yan.

I will grease the axle and fix the pin,

And the returning chariot will proceed.

Quickly shall we arrive in Wei; 

But would not this be wrong?

I think of the Feiquan,

I am ever sighing about it.

I think of Xu and Cao,

Long, long, my heart dwells with them.

Let me drive forth and travel there,

To dissipate my sorrow.

quán shuǐ  

泉水 

bì bǐ quán shuǐ 、yì liú yú qí 。

毖彼泉水、亦流于淇。

yǒu huái yú wèi 、mí rì bù sī 。

有懷于衛、靡日不思。

luán bǐ zhū jī 、liáo yǔ zhī móu 。

孌彼諸姬、聊與之謀。

chū xiǔ yú jǐ 、yǐn jiàn yú mí 。

出宿于泲、飲餞于禰。

nǚ zǐ yǒu  xíng 、yuǎn fù mǔ xiōng dì 。

女子有行、遠父母兄弟。
wèn wǒ zhū gū 、suí jí bó zǐ 。

問我諸姑、遂及伯姊。

chū xiǔ yú gàn 、yǐn jiàn yú yán 。

出宿于干、飲餞于言。

zǎi zhī zǎi qiān 、hái chē yán mài 。

載脂載牽、還車言邁。
chuán zhēn yú wèi 、bú xiá yǒu hài 。

遄臻于衛、不瑕有害。

wǒ sī féi quán 、zī zhī yǒng tàn 。

我思肥泉、茲之永歎。

sī xū yǔ cáo 、wǒ xīn yōu yōu 。

思須與漕、我心悠悠。

jià yán chū yóu 、yǐ xiě wǒ yōu 。

駕言出游、以寫我憂。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 39"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2