• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 38

JIAN XI

Easy and indifferent! easy and indifferent!

I am ready to perform in all dances,

Then when the sun is in the meridian,

There in that conspicious place.

With my large figure,

I dance in the ducal courtyard.

I am strong [also] as a tiger;

The reins are in my grasp like ribbons.

In my left hand I grasp a flute;

In my right I hold a pheasant's feather.

I am red as if I were rouged;

The duke gives me a cup [of spirits].

The hazel grows on the hills,

And the liquorice in the marshes.

Of whom are my thoughts?

Of the fine men of the west.

O those fine men!

Those men of the west!

jiǎn xī

簡兮 

jiǎn xī jiǎn xī 、fāng jiāng wàn wǔ 。

簡兮簡兮、方將萬舞。
rì zhī fāng zhōng 、zài qián shàng chù 。

日之方中、在前上處。

shuò rén yǔ yǔ 、gōng tíng wàn wǔ 。

碩人俁俁、公庭萬舞。

yǒu lì rú hǔ 、zhí pèi rú zǔ 。

有力如虎、執轡如組。

zuǒ shǒu zhí yào 、yòu shǒu bǐng zhái 。

左手執籥、右手秉翟。

hè rú wò zhě 、gōng yán xī jué 。

赫如渥赭、公言錫爵。

shān yǒu zhēn 、xí yǒu líng 。

山有榛、隰有苓。

yún shuí zhī sī 、xī fāng měi rén 。

云誰之思、西方美人。

bǐ měi rén xī 、xī fāng zhī rén xī 。

彼美人兮、西方之人兮。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 38"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2