• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 35

GU FENG

Gently blows the east wind,

With cloudy skies and with rain.

[Husband and wife] should strive to be of the same mind,

And not let angry feelings arise.

When we gather the mustard plant and earth melons,

We do not reject them because of their roots.

While I do nothing contrary to my good name,

I should live with you till our death.

I go along the road slowly, slowly,

In my inmost heart reluctant.

Not far, only a little way,

Did he accompany me to the threshold.

Who says that the sowthistle is bitter?

It is as sweet as the shepherd's purse.

You feast with your new wife,

[Loving] as brothers.

The muddiness of the King appears from the Wei,

But its bottom may be seen about the islets.

You feast with your new wife,

And think me not worth being with

Do not approach my dam,

Do not move my basket.

My person is rejected; 

What avails it to care for what may come after?

Where the water was deep,

I crossed it by a raft or a boat.

Where it was shallow,

I dived or swam across it.

Whether we had plenty or not,

I exerted myself to be getting.

When among others there was a death,

I crawled on my knees to help them.

You cannot cherish me,

And you even count me as an enemy.

You disdain my virtues, 

A pedlar's wares which do not sell.

Formerly, I was afraid our means might be exhausted,

And I might come with you to destitution.

Now, when your means are abundant,

You compare me to poison.

My fine collection of vegetables,

Is but a provision against the winter.

Feasting with your new wife,

You think of me as a provision [only] against your poverty.

Cavalierly and angrily you treat me;

 

You give me only pain.

You do not think of the former days,

And are only angry with me.

gǔ fēng 

谷風 

xí xí gǔ fēng 、yǐ yīn yǐ yǔ 。

習習谷風、以陰以雨。

měng miǎn tóng xīn 、bú yí yǒu nù 。

黽勉同心、不宜有怒。

cǎi fēng cǎi fēi 、wú yǐ xià tǐ 。

采封采菲、無以下體。
dé yīn mò wéi 、jí ěr tóng sǐ 。

德音莫違、及爾同死。

xíng dào chí chí 、zhōng xīn yǒu wéi 。

行道遲遲、中心有違。

bú yuǎn yī ěr 、báo sòng wǒ jī 。

不遠伊邇、薄送我畿。

shuí wèi tú kǔ 、qí gān rú qí 。

誰謂荼苦、其甘如薺。

yàn ěr xīn hūn 、rú xiōng rú dì 。

宴爾新昏、如兄如弟。

jīng yǐ wèi zhuó 、shí shí qí zhǐ 。

涇以渭濁、湜湜其沚。

yàn ěr xīn hūn 、bú wǒ xiè yǐ 。

宴爾新昏、不我屑以。

wú shì wǒ liáng 、wú fā wǒ gǒu 。

毋逝我梁、毋發我笱。

wǒ gōng bú yuè 、huáng xù wǒ hòu 。

我躬不閱、遑恤我後。

jiù qí shēn yǐ 、fāng zhī zhōu zhī 。

就其深矣、方之舟之。

jiù qí qiǎn yǐ 、yǒng zhī yóu zhī 。

就其淺矣、泳之游之。

hé yǒu hé wáng 、měng miǎn qiú zhī 。

何有何亡、黽勉求之。

fán mín yǒu sàng 、pú fú jiù zhī 。

凡民有喪、匍匐救之。

bú wǒ néng xù 、fǎn yǐ wǒ wéi chóu 。

不我能慉、反以我為讎。

jì zǔ wǒ dé 、jiǎ yòng bú shòu 。

既阻我德、賈用不售。

xī yù kǒng yù jū 、jí ěr diān fù 。

昔育恐育鞫、及爾顛覆。

jì shēng jì yù 、bǐ yǔ yú dú 。

既生既育、比予于毒。

wǒ yǒu zhǐ xù 、yì yǐ yù dōng 。

我有旨蓄、亦以御冬。

yàn ěr xīn hūn 、yǐ wǒ yù qióng 。

宴爾新昏、以我御窮。

yǒu guāng yǒu kuì 、jì yí wǒ yì 。

有洸有潰、既詒我肄。

bú niàn xī zhě 、yī yú lái xì 。

不念昔者、伊余來塈。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 35"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2