• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 33

XIONG ZHI

The male pheasant flies away,

Lazily moving his wings.

The man of my heart!

He has brought on us this separation.

The pheasant has flown away,

But from below, from above, comes his voice.

Ah! the princely man!

He afflicts my heart.

Look at that sun and moon!

Long, long do I think.

The way is distant;

How can he come to me?

All ye princely men,

Know ye not his virtuous conduct?

He hates none; he covets nothing; 

What does he which is not good?

xióng zhì 

雄雉 

xióng zhì yú fēi 、xiè xiè qí yǔ 。

雄雉于飛、泄泄其羽。

wǒ zhī huái yǐ 、zì yí yī zǔ 。

我之懷矣、自詒伊阻。

xióng zhì yú fēi 、xià shàng qí yīn 。   

雄雉于飛、下上其音。

zhǎn yǐ jūn zǐ 、shí láo wǒ xīn 。

展矣君子、實勞我心。

zhān bǐ rì yuè 、yōu yōu wǒ sī 。

瞻彼日月、悠悠我思。

dào zhī yún yuǎn 、hé yún néng lái 。

道之云遠、曷云能來。

bǎi ěr jūn zǐ 、bú zhī dé xíng 。

百爾君子、不知德行。

bú zhì bù qiú 、hé yòng bù zāng 。

不忮不求、何用不臧。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 33"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2