• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 32

KAI FENG

The genial wind from the south

Blows on the heart of that jujube tree,

Till that heart looks tender and beautiful.

What toil and pain did our mother endure!

The genial wind from the south

Blows on the branches of that jujube tree,

Our mother is wise and good;

But among us there is none good.

There is the cool spring

Below [the city of] Jun.

We are seven sons,

And our mother is full of pain and suffering.

The beautiful yellow birds

Give forth their pleasant notes.

We are seven sons,

And cannot compose our mother's heart.

kǎi fēng

凱風

kǎi fēng zì nán 、chuī bǐ jí xīn 。

凱風自南、吹彼棘心。

jí xīn yāo yāo 、mǔ shì qú láo 。

棘心夭夭、母氏劬勞。

kǎi fēng zì nán 、chuī bǐ jí xīn 。

凱風自南、吹彼棘薪。

mǔ shì shèng shàn 、wǒ wú lìng rén 。

母氏聖善、我無令人。

yuán yǒu hán quán 、zài xùn zhī xià 。

爰有寒泉、在浚之下。

yǒu zǐ qī rén 、mǔ shì láo kǔ 。

有子七人、母氏勞苦。

xiàn huǎn huáng niǎo 、zǎi hǎo qí yīn 。

睍睆黃鳥、載好其音。

yǒu zǐ qí rén 、mò wèi mǔ xīn 。

有子其人、莫慰母心。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 32"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2