• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 28

YAN YAN

The swallows go flying about,

With their wings unevenly displayed.

The lady was returning [to her native state],

And I escorted her far into the country.

I looked till I could no longer see her,

And my tears fell down like rain .

The swallows go flying about,

Now up, now down.

The lady was returning [to her native state],

And far did I accompany her.

I looked till I could no longer see her,

And long I stood and wept.

The swallows go flying about;

From below, from above, comes their twittering.

The lady was returning [to her native state],

And far did I escort her to the south.

I looked till I could no longer see her,

And great was the grief of my heart.

Lovingly confiding was lady Zhong;

Truly deep was her feeling.

Both gentle was she and docile,

Virtuously careful of her person.

In thinking of our deceased lord,

She stimulated worthless me.

yàn yàn  

燕燕 

yàn yàn yú fēi 、chà chí qí yǔ 。

燕燕于飛、差池其羽。

zhī zǐ yú guī 、yuǎn sòng yú yě 。

之子于歸、遠送于野。

zhān wàng fú jí 、qì tì rú yǔ 。

瞻望弗及、泣涕如雨。

yàn yàn yú fēi 、jié zhī gāng zhī 。

燕燕于飛、頡之頏之。

zhī zǐ yú guī 、yuǎn yú jiāng zhī 。

之子于歸、遠于將之。
zhān wàng fú jí 、zhù lì yǐ qì 。

瞻望弗及、佇立以泣。

yàn yàn yú fēi 、xià shàng qí yīn 。

燕燕于飛、下上其音。

zhī zǐ yú guī 、yuǎn sòng yú nán 。

之子于歸、遠送于南。
zhān wàng fú jí 、shí láo wǒ xīn 。

瞻望弗及、實勞我心。

zhòng shì rèn zhī 、qí xīn sāi yuān 。

仲氏任只、其心塞淵。

zhōng wēn qiě huì 、shū shèn qí shēn 。

終溫且惠、淑慎其身。

xiān jun1 zhī sī 、yǐ xù guǎ rén 。

先君之思、以勗寡人。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 28"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    seventeen + 14 =

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.