• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 22

JIANG YOU SI

The Jiang has its branches, led from it and returning to it.

Our lady, when she was married,

Would not employ us.

She would not employ us;

But afterwards she repented.

The Jiang has its islets.

Our lady, when she was married,

Would not let us be with her.

She would not let us be with her;

But afterwards she repressed [such feelings].

The Jiang has the Tuo.

Our lady, when she was married,

Would not come near us

She would not come near us;

But she blew that feeling away, and sang.

jiāng yǒu sì

江有汜

jiāng yǒu sì 、zhī zǐ guī 、bú wǒ yǐ 。

江有汜、之子歸、不我以。

bú wǒ yǐ 、qí hòu yě huǐ 。

不我以、其後也悔。


jiāng yǒu zhǔ 、zhī zǐ guī 、bú wǒ yǔ 。

江有渚、之子歸、不我與。

bú wǒ yǔ 、qí hòu yě chù 。

不我與、其後也處。

jiāng yǒu tuó 、zhī zǐ guī 、bú wǒ guò 。

江有沱、之子歸、不我過。
bú wǒ guò 、qí xiào yě gē 。

不我過、其嘯也歌。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 22"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2