• LOGIN
  • No products in the cart.

The book of odes and hymns – part 19

YIN QI LEI

Grandly rolls the thunder,

On the south of the southern hill!

How was it he went away from this,

Not daring to take a little rest?

My noble lord!

May he return! May he return!

Grandly rolls the thunder,

About the sides of the southern hill!

How was it he went away from this,

Not daring to take a little rest?

My noble lord!

May he return! May he return!

Grandly rolls the thunder,

At the foot of the southern hill!

How was it he went away from this,

Not remaining a little at rest?

My noble lord!

May he return! May he return!

yīn qí léi

殷其雷


yīn qí léi 、zài nán shān zhī yáng 。

殷其雷、在南山之陽。

hé sī wéi sī 、mò gǎn huò huáng 。

何斯違斯、莫敢或遑。

zhèn zhèn jun1 zǐ 、guī zāi guī zāi 。

振振君子、歸哉歸哉。

yīn qí léi 、zài nán shān zhī cè 。

殷其雷、在南山之側。
hé sī wéi sī 、mò gǎn huáng xī 。

何斯違斯、莫敢遑息。
zhèn zhèn jun1 zǐ 、guī zāi guī zāi 。

振振君子、歸哉歸哉。

yīn qí léi 、zài nán shān zhī xià 。

殷其雷、在南山之下。

hé sī wéi sī 、mò gǎn huáng chù 。

何斯違斯、莫敢遑處。

zhèn zhèn jun1 zǐ 、guī zāi guī zāi 。

振振君子、歸哉歸哉。

2016-06-22

0 responses on "The book of odes and hymns - part 19"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2