Fly to the moon 嫦娥奔月

zhōng guó jì huá yú 2019nián nián dǐ qián hòu fā shè cháng é wǔ hào dēng lù yuè qiú bìng cǎi yàng fǎn huí 。 中国计划于2019年年底前后发射嫦娥五号登陆月球并采样返回。 China plans to … Continue reading Fly to the moon 嫦娥奔月