Goubuli Stuffed Bun

Goubuli stuffed bun is a famous snack of Tianjin City, China.