Bargaining in China

Nǐ zài zhōngguó mǎi dōngxi de shíhòu ,shì bú shì kàn dào jiàgé yǐhòu jiù fùqián le ne ? 你在中国买东西的时候,是不是看到价格以后就付钱了呢? When you do shopping in China, will you pay money … Continue reading Bargaining in China